ВОЖАнОмАи
саводи расонаӣ
Лоиҳаи "Чӣ гуна бояд расонаҳоро хонд ва дарк кард. Платформаи mediasavod.tj дар кӯмаки шумост"
Дӯстони азиз! Агар дар ҳамин мавзӯъ вожаҳоеро донед, ки зарурати ворид шуданаш ба "Вожаномаи саводи расонаӣ бошад, лутфан пешниҳоди худро бо истифода аз ин имкон ирсол намоед!
____________________________________________________________________
Аа
Абарматн/гипертекст/hypertext-

Абарпайванд/гиперссылка/hyperlink-

Адаптатсия/адапта
ция/
аdaptation – мутобиқсозӣ, ба таври умум ба табъу завқ ва шароитҳои маҳаллӣ мувофиқу мутобиқ сохтани ҳама гуна матлаби расонаиро адаптатсия мегӯянд.

Астротурфинг/астротурфинг/astroturfing - усули ташкили афкори сунъии ҷомеъа ба воситаи одамони махсус истихдом шуда аст. Онҳо бар ивази маблағ шарҳу мақолаҳои фармоишӣ менависанд ва эҳсоси дастгирии мардумиро ба вуҷуд меоранд.
Система комментирования SigComments
Бб
Барҳамкуниш/интерактив/interactive -
Вв
Book
Гг
Book
Ғғ
Book
Дд
Дониши расонаӣ/медиаобразование/media education -
Ее
Ёё
Book
Жж
Boo
Зз
Book
Ии
Истеъмоли расонаӣ/медиапотребление/media consumption-
Йй
Book .
Кк
Boo
Ққ
Book
Лл
Book
Мм
Муҳтавои расонаии чандбунсоза /мультиплатформенный медиаконтент /multi-platform media content-
Нн
Book
Оо
ook
Пп
ook
Рр
ook d
Сс
Саводи интернетӣ/интернет- грамотность/online literacy -

Саводи иттилоотӣ/информационная грамотность/information literacy -

Cаводи компутарӣ/компьютерная грамотность/computer literacy -


Саводи расонаӣ/медиаграмотность/media literacy - маҷмӯи маҳорат ва малакаҳоест, ки ба одамон имкон медиҳанд, то таҳлилу ташхис, арзёбӣ ва эҷоди паёмҳоро дар намудҳои мухталифи расонаҳо, жанрҳо ва қолабҳо фароҳам оранд.

Саводи рақамӣ/цифровая грамотность/digital literacy

Салоҳияти расонаӣ/медиакомпетентность/media competence-


Тт

Тасвиргар /визуализатор/visualizer – 1) мутахасис ё нармафзорест, ки бо табдили иттилоот ба образҳои тасвирӣ машғул мебошад (тавсирсоз, шаклсоз); омилест, ки аз он диққатҷалбкунанда ва диданибоб шудани матлаби расонаӣ вобастагӣ дорад (масалан, интихоби рангхои мувофиқ ё персонажи ҷолиб).

Тасвиргарӣ/визуализатсия/visualization – 1) пешниҳод кардани иттилооти тасвирӣ, визуалӣ; 2) номи умумии усулҳои пешниҳоди иттилооти рақамӣ ё падидаи ҷисмонӣ дар шакли барои тасаввурот ва таҳлили аёнӣ қулай.

Тафаккури интиқодӣ/критическое мышление/critical thinking – тафаккури дақиқ, комил, мантиқӣ ва мустақил аст. Ин воситаи беҳтар кардани таҳлил ва баҳодиҳии далелҳо аст, ки шумо метавонед барои худ аз он босамар истифода кунед. Ё ба таври дигар, тафаккури интиқодӣ ин маҷмӯи малакаҳоест, ки тавассути он инсон иттилоотро на танҳо қабул мекунад, балки кӯшиш хоҳад кард, то саҳеҳияти онро муайян намуда, ба он аз чанд паҳлӯ назар афканад, сабаб ва натиҷаҳои ин иттилоъро пешгӯи намояд.

Тафаккури гузида/клиповое мышление/clip thinking-

Таъқиб/травля/bullying – таъқиб, пайгард, озор (гонение/persecution); душному носазогӯӣ, тавҳину туҳмат (поношение/vilification);
подвергать травле – таъқиб кардан; мавриди тавҳину туҳмат қарор додан.

Уу
Book
Ӯӯ
Book
Фф
Book
Хх
Book
Ҳҳ
Book
Чч
Boo
Ҷҷ
Ҷаҳоншиносии калейдоскопӣ/ каледойскопическое мировозрение/

Ҷаҳонносии ошуфта/мозаическое мировозрение/

Шш
Вook
Ээ
Экосистемаи саводи расонаӣ-иттилоотӣ/экосистема медиа-информационной грамотности/
Юю
Book .
Яя
Маводи мазкур дар доираи лоиҳаи "Чӣ гуна бояд расонаҳоро хонд ва дарк кард. Платформаи mediasavod.tj дар кӯмаки шумост" бо дастгирии моддии Шуъбаи Ташкилоти Байналмилалии Институти "Ҷамъияти Кушода" - "Бунёди Мадад" дар Тоҷикистон интишор шудааст.

Ақидаи муаллифон ва муҳтавои маводҳо метавонанд бо ақида ва мулоҳизоти Шуъбаи Ташкилоти Байналмилалии Институти "Ҷамъияти Кушода" - "Бунёди Мадад" дар Тоҷикистон мувофиқат накунанд.